กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

เพลงออนไลน์

นับสถิติ

2459591
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
178
1692
1870
2437218
35951
57450
2459591

Your IP: 100.28.132.102
2024-06-17 13:51

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

วิชาเอกข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางวัว

          ฝ่ายบริหาร มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวมธุรดา  บุญมาก บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
2. นางศาลินา   อ่อนพงษ์ทรัพย์ บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการ

         คณิตศาสตร์ มี 4 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวจิรัฐิพร โพธิ์ด้วง คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
2. นางสาวนิตยา แก่นนวลศรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
3. นางสาวพิชาภัค ทองทัพย์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
4. นายกันตภณ สอนซิว คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ภาษาไทย มี 7 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย  
2. นายพงศธร อมรกุล ภาษาไทย ภาษาไทย  
3. นางสาวมะลิวัลย์ แช่มช้อย ภาษาไทย ภาษาไทย  
4. นางสาวโสภิญา ศรีโภคา ภาษาไทย ภาษาไทย  
5. นางสาววรรณาพร ศรีชาญ ภาษาไทย ภาษาไทย  
6. นางสาวกนกพร นิยม ภาษาไทย  ภาษาไทย  
7. นางสาวสุนันทา ชมใย ภาษาไทย ภาษาไทย  

             ภาษาอังกฤษ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวดวงใจ  ทองล้น ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
2. นางสาวปวีณ์สุดา  จันทร์สูรย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
3. นางสาวพัชรินทร์  พูลเฉลียว ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
4. นางสาวพัชรี  โคตรภา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
5. นางสาวอาทิตยา  ด่านขุนทด ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

วิทยาศาสตร์ มี 4 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางอโนทัย บุญน้อย การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
2. นางสุกัญญา สุวรรณดี วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) วิทยาศาสตร์  
3. นางสาววิรุณ  เพ็ชรนงนุช วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
   
 

สังคมศึกษา มี 7 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายไพริน ขำยะบุญ สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
2. นางสาวยุวดี  ชมชื่น ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
3. นางสาวเฟรายา ทศพลทรงพร สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
4. นางสาวสาวิตรี  แก้วกัณหา สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
5. นางสาวกาญจนา  แสงทอง สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
6. นางสาวภีรภรณ์  คิดไร สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
     

ปฐมวัย มี 5 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางจันทร์แรม ทองเงิน ปฐมวัย ปฐมวัย  
2. นางสาวธนิดา ศรีหาวงศ์
ปฐมวัย ปฐมวัย  
3. นางสาวมณีวรรณ  จันทร์สร้อย ปฐมวัย  ปฐมวัย  
4. นางสิริวรรณ คำพิมูล ปฐมวัย  ปฐมวัย  
5. นางชลธิชา บำรุงศิริ ปฐมวัย  ปฐมวัย  

เตรียมอนุบาล มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสายฟ้า เสืออ่วม ครูอัตรจ้าง ครูอัตรจ้าง  

พลศึกษา มี 3 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวนวลลออ แขวงเพชร พลศึกษา พลศึกษา  
2. นายกฤษดากร  สังข์ทอง พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา  
 

ศิลปะ มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางอินหน่า สุรวาส ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา  
2. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  

ดนตรีไทย มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวปิยนุช มีสุข ดนตรีคีตศิลป์ไทย ดนตรีไทย  
2. นางสาวสุวิดา ระโหฐาน ดนตรีคีตศิลป์ไทย ดนตรีไทย  

         ดนตรีสากล มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายเอกภพ คงปั้น ดนตรีสากล ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวสุภาวดี อารยะโชติ ศิลปะการแสดงศึกษา นาฏศิลป์  

อุตสาหกรรม มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายฐิติวัฒน์ นพเกตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คอมพิวเตอร์ มี 3 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางรัตชกร   พูลทวี การบริหารธุรกิจ(บัญชี) คอมพิวเตอร์  
2. นางสาวนรมน เภตรา คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  
3. นายเทวา  อุ่นอก คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีทางการศึกษา  มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายสุทธิพงษ์ คงธนะ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา  

   คหกรรม มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวยุวดี ชมชื่น คหกรรม คหกรรม  

แนะแนว มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางเปรมวดี รักกะเปา จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว  

บัญชี มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวกัญญภา มูลเซอร์ การบัญชี บัญชี  

ภาษาจีน มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวเอกวรรณ เทียมพิจารณ์ ภาษาจีน ภาษาจีน  
2. นายศุภณัฐ ประเสริฐชัยโชคดี ภาษาจีน ภาษาจีน  

        

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวอรอนงค์ อิ่มดี ครูอัตรจ้าง ครูอัตรจ้าง  

        

ครูธุรการ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวยุพา พุ่มพวง ครูอัตรจ้าง ครูอัตรจ้าง  

       

นักการภารโรง มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายศิลป์ พูลศิริ - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗