ทำเนียบผู้บริหาร

 

รป ผอ

 

นายวิฑูรย์  พรมมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

 

42949

 

 

นายปัญญา  แสงทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

รองศาลนา 

     นางศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

 

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 1. นายเรี่ยม  มงคลศิลป์                          2465 – 2487
 2. นายเชื้อ  แก้วบัว                               2487 – 2493
 3. นายประเสริฐ  สมเจริญวัย                    2493 – 2494
 4. นายสมพงษ์ พิมลพันธุ์                         2494 – 2496
 5. นายแถม  สรวยสุวรรณ                        2496 – 2497
 6. นายสมพงษ์ พิมลพันธุ์                         2497 – 2498
 7. นายณรงค์  เพชรเจริญ                         2498 – 2499
 8. นายแถม  สรวยสุวรรณ                        2499 – 2504
 9. นายณรงค์  เพชรเจริญ                         2504 – 2507
 10. นายสุรพล  ศุภวุฒิ                             2507 – 2511
 11. นายณรงค์  เพชรเจริญ                        2511 – 2529
 12. นายรักษา  ปิยะพงษ์                           2529 – 2547
 13. นางไฉไล  สะยะรักษ์                           2547 – 2550
 14. นายนิพนธ์  เลาหภารากร                     2550 – 2558
 15. นายวิฑูรย์  พรมมิ                              2558 – ปัจจุบัน