กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

ราคาน้ำมัน

นับสถิติ

1081919
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
132
1812
5326
1069725
14176
29785
1081919

Your IP: 18.204.227.34
2021-05-14 04:09

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

2112633

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม รวมระดับชั้น
อ.1/1 9 12 21 42
อ.1/2 10 11 21
อ.2/1 11 12 23 46
อ.2/2 11 12 23
ป.1 ก 16 11 27 86
ป.1 ข 15 15 30
ป.1 ค 16 13 29
ป.2 ก 16 13 29 85
ป.2 ข 14 15 29
ป.2 ค 13 14 27
ป.3 ก 17 17 34 98
ป.3 ข 21 11 32
ป.3 ค 18 14 32
ป.4 ก 19 12 31 86
ป.4 ข 16 11 27
ป.4 ค 19 9 28
ป.5 ก 16 14 30 93
ป.5 ข 14 16 30
ป.5 ค 17 16 33
ป.6 ก 16 14 30 88
ป.6 ข 13 16 29
ป.6 ค 18 11 29
รวมระดับชั้นประถม 335 289 624 624
ม.1/1 23 17 40 83
ม.1/2 21 22 43
ม.2/1 20 18 38 78
ม.2/2 20 20 40
ม.3/1 10 18 28 61
ม.3/2 13 20 33
รวมระดับชั้นมัธยม 107 115 222 222
รวมทั้งสิ้น 846

         กลยุทธ์ของโรงเรียน

          1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                                                                                    
       2.ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       3.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
       4.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
       5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

รักโรงเรียน  เรียนเป็นเลิศ   เทิดคุณธรรม

รายการ แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง  พ.ศ.

งบประมาณ

จำนวน

สภาพอาคาร หมายเหตุ
ดี ชำรุด
หลังที่  1 017 12 2506 454,200   ü  
หลังที่  2 008 12 2511 566,010   ü  
หลังที่  3 004 8 2516 35,000 ü    
หลังที่  4 2/8 12 2536 4,600,000 ü    

                          

                                                                                  จำนวนอาคารประกอบ

รายการ แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง  พ.ศ.

งบประมาณ

จำนวน

สภาพอาคาร การใช้งาน หมายเหตุ
ดี ชำรุด
หลังที่  1 206/28 - 2535 2,250,000 ü   เอนกประสงค์  
หลังที่  2 สามัญ 2 2516 25,000   ü บ้านพักครู 1  
หลังที่  3 สามัญ 2 2518 42,000   ü บ้านพักครู 2  
หลังที่  4 สามัญ 2 2518 42,000   ü บ้านพักครู 3  
หลังที่  5 สามัญ 2 2519 50,000   ü บ้านพักครู 4  
หลังที่  6 สามัญ 2 2519 50,000   ü บ้านพักครู 5  
หลังที่  7 สามัญ 2 2520 63,000   ü บ้านพักครู 6  
หลังที่  8 สามัญ 2 2520 63,000   ü บ้านพักครู 7  
หลังที่  9 สามัญ 2 2521 63,000   ü บ้านพักครู 8  
หลังที่  10 สามัญ 2 2523 65,000   ü บ้านพักครู 9  
หลังที่  11 401   2515 15,000   ü ส้วม 1  
หลังที่  12 401   2515 15,000   ü ส้วม 2  
หลังที่  13 401   2522 50,000   ü ส้วม 3  
หลังที่  14 สามัญ   2529 20,000   ü ส้วม 4  
หลังที่  15 สปช.201/26   2530 40,000   ü ส้วม 5  
หลังที่  16 สปช.601/26   2535 120,000 ü   ส้วม 6  
หลังที่  17 สปช.601/26   2538 60,000 ü   ส้วม 7  
หลังที่  18 สปช.601/26   2539 80,000 ü   ส้วม 8  
หลังที่  19 สปช.601/26   2541 166,000 ü   ส้วม 9  

       

      จำนวนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.4.1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) กลุ่มวิชาการที่ 4

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง (สถานที่) ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสมใช้กับสาระการเรียนรู้
1 ห้องสมุด ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า นักเรียนและชุมชนเข้าใช้ศึกษาค้นคว้า ทุกกลุ่มสาระ
2 ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า นักเรียนใช้เรียนและค้นคว้า ทุกกลุ่มสาระ
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน ทุกกลุ่มสาระ
4 ห้องสหกรณ์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้ศึกษาเรียนรู้ สังคม
5 ห้องวิทยาศาสตร์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน วิทยาศาสตร์
6 ห้องนาฎศิลป์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน ดนตรี นาฏศิลป์
7 ห้องพลศึกษา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน พลศึกษา
8 ห้องพระพุทธศาสนา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน สังคมศึกษา
9 ห้องดนตรี ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนใช้เรียนและฝึกซ้อม ดนตรี นาฏศิลป์
10 สนามกีฬา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนใช้เรียนและฝึกซ้อม พลศึกษา
11 สวนหย่อม ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า นักเรียนใช้เรียนศึกษาสิ่งแวดล้อม กอท.
12 ธนาคารขยะ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยะรีไซเคิล นักเรียนเรียนรู้ ขยะรีไซเคิล กอท.
13 เรือนเพาะเห็ด ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเรียนรู้ การเพาะเห็ดเสริม กอท.
14 ผักกางมุ้ง ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเรียนรู้ ปลูกผักกางมุ้งเสริม กอท.
15 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ นักเรียนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน สังคมศึกษา
16 ห้องการงานอาชีพ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ปฏิบัติ กอท.
17 ห้องศิลปะ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ ศิลปศึกษา

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๘๑-๘๐๙๐๖๖๕ โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗