กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

ราคาน้ำมัน

นับสถิติ

528356
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
1716
743
7683
514242
18245
29610
528356

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-19 09:23

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

วิสัยทัศน์ (Vision)  โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์ ) จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้ชุมชนมีส่วนร่วม  มุ่งพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นมืออาชีพ เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ สร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความเป็นสากลในการใช้เทคโนโลยีและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ มีทักษะในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหาสังคม  มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และของชุมชน

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๘๑-๘๐๙๐๖๖๕ โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗