กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

ราคาน้ำมัน

นับสถิติ

528375
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
1735
743
7702
514242
18264
29610
528375

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-19 09:44

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

การบริหารบุคลากรของโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

              นายวิฑูรย์ พรมมิ

              ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

                                                                                             นายปัญญา  แสงทอง

                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                        รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 


งานบริหารวิชาการ

   1. นางสาวยุวดี       ชมชื่น

หัวหน้างานการบริหารวิชาการ

   2. นางอมรรัตน์     แสงทอง

   3. นางวันวิสาข์     นนทมาตร์

   4. นางรัตชกร       พูลทวี

 5. นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์

   6. น.ส.รวิวรรณ  ตันศิริจิรพัชร

   7. นายพงศธร  อมรกุล

   8. น.ส.ธนาภรณ์  ภาวะโคตร

   9. นางวิภา  แสนบัณฑิต

  10.น.ส.จิรัฐิพร  โพธิ์ด้วง

 11.นางจันทร์แรม  ทองเงิน

  12. น.ส.นรมน  เภตรา

  13.นางอโนทัย   บุญน้อย

  14.น.ส.สุคนธร  ปักโคทานัง

  15.นางกัลณษร  สำรวย

  16.น.ส.มะลิวัลย์  แช่มช้อย

  17.น.ส.ปาลิดา จันทะเนย์

  18.น.ส.ดวงใจ  ทองล้น

 19.น.ส.วิรุณ  เพ็ชรนงนุช

  20.น.ส.ปริศนา  มหาพรม

 21.น.ส.สาวิตรี      อดกลั้น

  22.Miss Josel Aguilar Trinidad

  23.Mrs.Michell E. Diapera

  

 

งานบริหารงานบุคคล

1. นายไพริน  ขำยะบุญ

หัวหน้างาน

การบริหารงานบุคคล

     2.นางอโนทัย  บุญน้อย

     3. นางสาวปิยนุช มีสุข

     4. นางปาลิดา  เรืองไชย

      5.นางวิภาพร    ดวงศรี

      6.น.างอินหน่า  สุรวาส

                 

 

งานบริหารทั่วไป

1.  นางมานิตยา  ทรงธรรมสกุล

หัวหน้างาน

การบริหารทั่วไป

  2. นางวิภา    แสนบัณฑิต

  3. นายสิทธิชัย ฉุยฉาย

  4. นางรัตชกร   พูลทวี

   5. นางสุนิสา อนันตะยา

   6. นางเพ็ญศรี ท้วมละมูล

   7. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์

   8. นางดวงเดือน สวัสดี

   9. นางอโนทัย  บุญน้อย

  10.นายไพริน    ขำยะบุญ

  11.น.ส.กชกร  ไหมทอง

  12.นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์

  13.น.ส.ธนิดา   ศรีหาวงศ์

  14.นางจันทร์เพ็ญ   เตโช

  15.นายปริญญา     แสงทอง

  16.นางเปรมฤดี     รักกะเปา

  17.นางอินหน่า      สุรวาส

  18.น.ส.สุภาวดี  อารยะโชติ

  19.น.ส.วิรุณ     เพ็ชรนงนุช

  20.น.ส.ปิยนุช  มีสุข

  21.นายอัครเดช  ทรัพย์ปทุมสิน

  22.น.ส.สุพิชฌาย์  พบดี

  23.นางอินหน่า  สุรวาส

  24.นายฐิติวัฒน์   นพเกตุ

  25.น.ส.เอกวรรณ  เทียมพิจารณ์

  26.น.ส.ภีรภรณ์  คิดไร

  27.น.ส.ธารทิพย์   แก้วกูล

  28.นางพิกุล     ม่วงเขาแดง

 

งานบริหารงบประมาณ

1. นางอุไรวรรณ   อ้นถาวร

หัวหน้างาน

การบริหารงบประมาณ 

    2. นายพงศธร อมรกุล

    3. นางรวิวรรณ  ตันศิริจิรพัชร

    4 .น.ส.สุพิชฌาย์ พบดี

    5. นายสุทธิพงษ์  คงธนะ

    6. น.ส.กัญญาภา  กั้วมาลา

    7.น.ส.กชกร    ไหมทอง

    

    

 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

                                                         

                                                           นายวิฑูรย์ พรมมิ

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

           

         

                                                                                                      นายปัญญา  แสงทอง

         รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

            1.  นางอัจฉราวรรณ ทองสุวรรณ        1.  นางรัตนา ทัศนาแท้                    1.  นางอมรรัตน์ แสงทอง

            2.  นางวันวิสาข์ นนทมาตร์               2.  นางมานิตยา ทรงธรรมสกุล          2.  นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี

            3.            3.  นางสาวยุวดี ชมชื่น                    3.  นางสาวกัญญาภา  กั้วมาลา

            4.  นายพงศธร อมรกุล                                                                    4.  นางสาวสาวิตรี อดกลั้น

            5.  น.ส.มะลิวัลย์ แช่มช้อย                                                               

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

            1.  นางเพ็ญศรี ท้วมละมูล                                                    1.  นางสุนิสา อนันตะยา

            2.  นางอุไรวรรณ อ้นถาวร                                                    2.  นายสิทธิชัย ฉุยฉาย

            3.  นางอโนทัย บุญน้อย                                                       3.  นายปริญญา แสงทอง

            4.  นางสาวสุคนธร ปักโคทานัง

            5.  นางสุกัญญา สุวรรณดี

                                   

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            1.  นางนวรัตน์ มัสเยาะ                                                       1.  นางสุนิสา   อนันตะยา

            2.  นางสาวยุวดี ชมชื่น                                                        2.  นายสิทธิชัย ฉุยฉาย

            3.  นางสาวสิริวรรณ บำรุงศิริ                                                 3.  นางดวงเดือน สวัสดี

            4.  น.ส.ปาลิดา จันทะเนย์                                                     4.  นางอริสรา คุ้มครองสุข                       

            5.  Miss josel Aguilar Trinidad                                           5.  นางจันทร์แรม ทองเงิน              

            6.  Mr. Pito P.Lawa. Jr                                                     6.  นางสาววิรุณ เพ็ชรนงนุช

                                                                                                7.  นางสาวรวิวรรณ ตันศิริจิรพัชร

                                                                                                8.  นางธันวาพร ศิริพัฒน์

                                                                                                9.  น.ส.ธนิดา ศรีหาวงศ์

                                                                                                                       

            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

            1.  นางวันวิสาข์ นนทมาตร์                                                   1.  นางอารมณ์ สวัสดี

            2.  นางรัตชกร พูลทวี                                                          2.  นางสาวปิยนุช มีสุข

            3.  นางดวงเดือน สวัสัดี                                                        3.  นายพีระพงษ์ สวัสดี

          4. นางสาวสุพิชฌาย์ พบดี                                                    4.  นางสาวสุภาวดี อารยะโชติ

            5. นางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๘๑-๘๐๙๐๖๖๕ โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗