กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

ราคาน้ำมัน

นับสถิติ

1057586
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
360
950
3396
1047247
19628
33713
1057586

Your IP: 3.227.208.0
2021-04-21 03:23

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารบุคลากรของโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

รป ผอ

    นายวิฑูรย์ พรมมิ

     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

 

 42949

                                                              นายปัญญา  แสงทอง

                                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

 

       

13399

 

 

 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

            1.  นายพงศธร อมรกุล                     1.  นายไพริน ขำยะบุญ                    1.  นางอมรรัตน์ แสงทอง

            2.  นางสาวมะลิวัลย์ แช่มช้อย             2.  นางสาวปริศนา มหาพรหม            2.  นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี

            3.  นางสาวกชกรไหมทอง                  3.  นางสาวภีรภรณ์  คิดไร                 3.  นางสาวกัญญาภา  กั้วมาลา

                                                                                                             4.  นางสาวสาวิตรี อดกลั้น

                                                                          

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

            1.  นางอโนทัย บุญน้อย                                                                      1.  นางสาวธารทิพย์   แก้วกูล

            2.  นางสาวสุคนธร ปักโคทานัง                                                              2.  นางดวงเดือน สวัสดี

            3.  นางสุกัญญา สุวรรณดี 

            4.  นางสาววิรุณ เพ็ชรนงนุช                                                          

          

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            1.  นางสาวยุวดี ชมชื่น                                                                  1.  นางดวงเดือน สวัสดี

            2.  นางปาลิดา เรืองไชย                                                                 2.  นางจันทร์แรม ทองเงิน

            3.  นางสาวธนาภรณ์  ภาวะโครต                                                      3.  นางสาวรวิวรรณ ตันศิริจิรพัชร

            4.  นางสาวดวงใจ  ท้องล้น                                                              4.  นางสาวธนิดา ศรีหาวงศ์

            5.  นางสาวเอกวรรณ  เทียมพิจารณ์ 

            6.  Miss josel Aguilar Trinidad                                                                     

            7.  Mr. Pito P.Lawa. Jr                                                                 

                                                                                                       

            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

            1.  นางวันวิสาข์ นนทมาตร์                                                               1.  นางสาวปิยนุช มีสุข

            2.  นางรัตชกร พูลทวี                                                                      2.  นางอินหน่า  สุรวาส

            3.  นางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์                                                        3.  นางสาวสุภาวดี อารยะโชติ

          4.  นางสาวสุพิชฌาย์ พบดี                                                              

            5.  นายสุทธิพงษ์  คงธนะ

            6นางสาวนรมน  เภตรา

          

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๘๑-๘๐๙๐๖๖๕ โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗