กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

เพลงออนไลน์

ราคาน้ำมัน

นับสถิติ

1234469
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
110
259
3719
1221443
21622
31995
1234469

Your IP: 3.229.142.91
2021-10-21 09:43

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารบุคลากรของโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

รป ผอ.เก นางสาวศวไล ใจหาญ

    นางสาวศิวิไล ใจหาญ

     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

 

 รองศาลนา

                                                        นางศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์

                                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

 

       

13399

 

 

 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

            1.  นายพงศธร อมรกุล                     1.  นายไพริน ขำยะบุญ                    1.  นางอมรรัตน์ แสงทอง

            2.  นางสาวมะลิวัลย์ แช่มช้อย             2.  นางสาวกรกรต ทศพลทรงพล        2.  นางสาวกัญญาภา  กั้วมาลา

            3.  นางสาวกชกรไหมทอง                  3.  นางสาวภีรภรณ์  คิดไร                3.  นางสาวสาวิตรี อดกลั้น

                                                                                                             

                                                                          

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

            1.  นางอโนทัย บุญน้อย                                                                      1.  นางสาวนวลลออ  แขวงเพชร

            2.  นางสุกัญญา สุวรรณดี                                                                    2.  นางสาวธารทิพย์   แก้วกูล

            3.  นางสาววิรุณ เพ็ชรนงนุช                                                                 3.  นายกฤษดากร  สังข์ทอง

            4.  นางรัตชกร พูลทวี

            5.  นายสุทธิพงษ์  คงธนะ

            6นางสาวนรมน  เภตรา

         

                                                    

          

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            1.  นางสาวยุวดี ชมชื่น                                                                  1.  นางจันทร์แรม ทองเงิน

            2.  นางปาลิดา เรืองไชย                                                                 2.  นางสาวรวิวรรณ ตันศิริจิรพัชร

            3.  นางสาวธนาภรณ์  ภาวะโครต                                                      3.  นางสาวธนิดา ศรีหาวงศ์

            4.  นางสาวดวงใจ  ท้องล้น                                                              

           5.  นางสาวเอกวรรณ  เทียมพิจารณ์ 

            6.  Miss josel Aguilar Trinidad                                                                     

            7.  Mr. Pito P.Lawa. Jr                                                                 

                                                                                                       

            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

            1.  นางวันวิสาข์ นนทมาตร์                                           1.  นางสาวปิยนุช มีสุข

            2.  นายฐิติวัฒน์  นพเกตุ                                              2.  นางอินหน่า  สุรวาส

                                                                                       3.  นางสาวสุภาวดี อารยะโชติ

                                                                        

            

            

          

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๘๑-๘๐๙๐๖๖๕ โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗