กิจกรรมโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ปีการศึกษา 2562